Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Regulamin usług Google – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

Regulamin usług Google

Regulamin świadczenia usług w oparciu o usługę Google Apps dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkół Publicznych nr w Żyrardowie

Świadczenie usług określonych w niniejszym regulaminie związane jest bezpośrednio z zawartą przez Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie (zwanym dalej Szkołą) Umową na korzystanie z usługi Google Apps dla Szkół i Uczelni (zwaną w dalszej części Umową) z Google Inc., korporacją zarejestrowaną w Delaware, z siedzibą główną pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (zwanym dalej Google). Świadczenie usług jest ograniczone czasem trwania umowy.

§ 1

Świadczenie usług w ramach usługi Google Apps odbywa się w oparciu o konto przydzielone użytkownikowi końcowemu, którym może być:

uczeń,
rodzic ucznia,
absolwent,
pracownik

 

Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie

Wszystkie konta zostaną założone w domenie: „zsp2zyrardow.pl” lub jej poddomenach.
Konto i związane z nim usługi dostępne są jedynie na czas trwania umowy.
Nazw będą tworzone zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko, gdzie imie to imię użytkownika a nazwisko to nazwisko użytkownika. W przypadku, gdy nazwa utworzona zgodnie z podanym wzorem już istnieje przy tworzeniu nazwy zostanie wykorzystane dodatkowo oznaczenie cyfrowe. W przypadku typowych liter polskich w imieniu lub nazwisku zostaną one zastąpione poprzez znaki z alfabetu łacińskiego optycznie najbardziej zbliżone do tych liter. Konto zostanie założone w poddomenie: „zsp2zyrardow.pl”. Szkoła zastrzega sobie możliwość skorzystania z innej poddomeny w uzasadnionych przypadkach.
Konta dla użytkowników będą zakładane na wniosek w systemie pomocy dostępnym na szkolnej stronie internetowej www.zsp2zyrardow.pl
Konta dla użytkowników mogą zostać usunięte tylko na wniosek użytkownika konta w systemie pomocy dostępnego na szkolnej stronie internetowej www.zsp2zyrardow.pl
Konto ucznia stanie się kontem absolwenta o tej samej nazwie po ukończeniu szkoły przez użytkownika końcowego.
Konto pracownika zostanie usunięte w przypadku ustania stosunku pracy ze Szkołą. Pracownik przed ustaniem stosunku pracy zobowiązany jest do wykonania kopii ważnych z jego punktu widzenia danych. Usunięcie konta Użytkownika nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do żądania odszkodowania ani przedstawiania innych roszczeń wobec Szkoły.
W zależności od statusu konta wynikającego bezpośrednio z aktualnego stosunku danego użytkownika ze Szkołą mogą być udostępnione przez Google różne zestawy usług o różnym zakresie. Zestawy usług i ich zakres mogą również zmieniać się w czasie trwania umowy niezależnie od statusu konta. Szkoła dołoży wszelkich starań aby status konta był zgodny z stanem rzeczywistym w szczególności ze stanem w systemie szkoły.
Szkoła zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania usług dostępnych w pakiecie Google Apps w domenie głównej „zsp2zyrardow.pl” oraz wszystkich poddomenach. Usługi mogą również zostać włączone lub wyłączone przez Google. W związku z tym Użytkownik nie może żądać zadośćuczynienia z powodu niedostępności danej usługi.
Użytkownik nie ma prawa do żądania odszkodowania lub przedstawiania innych roszczeń, w tym wykonania jakichkolwiek czynności dodatkowych od Szkoły w związku z zakończeniem umowy i związanym z tym zaprzestaniem świadczenia usług.
Użytkownikowi mogą być świadczone również przez Google Usługi dodatkowe w tym usługi płatne, które nie podlegają Umowie dotyczącej usługi Google Apps – podlegają one wyłącznie Warunkom korzystania z usługi Google właściwym dla danej usługi. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika celem uzyskania takich usług i wynikających z tego zobowiązań.
Użytkownik końcowy może wykupić na swoje potrzeby dodatkowe płatne usługi o ile takie będą przez Google kierowane do niego. Szkoła nie będzie stroną i nie będzie ponosił żadnych zobowiązań, które zostały zaciągnięte przez użytkownika końcowego.
Szkoła zastrzega sobie możliwość komunikacji z użytkownikiem poprzez przydzielone konto. W szczególności konto dla użytkowników o statusie uczeń będzie traktowane przez Szkołę jako podstawowe konto do komunikacji z danym użytkownikiem i jako podstawowe konto do świadczenia innych usług realizowanych przez Szkołę poza tą Umową.
Użytkownicy posiadający inny status konta niż status ucznia mogą mieć, w ramach udostępnianych usług, wyświetlane reklamy przez Google zgodnie z zawartą umową. Użytkownik w związku z tym nie może żądać zaprzestania wyświetlania reklam i nie może żądać również żadnego zadośćuczynienia z tego tytułu.

§ 2

Administrowanie kont realizowane jest przez Administratora Usług Internetowych – kontakt zsp2@zsp2zyrardow.pl.
W przypadku naruszenia warunków korzystania z usług powiązanych z kontem Szkoła lub Google ma prawo do zawieszenia konta, a w szczególnych przypadkach do usunięcia konta użytkownika. Szkoła ma prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia dobrego imienia Szkoły.
Użytkownik może korzystać z usług wyłącznie do celów legalnych, stosownych i zgodnych z niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami i wskazówkami, w szczególności przedstawionymi w momencie rejestracji lub uzyskania dostępu do tych usług.
Szkoła może mieć możliwość uzyskiwania dostępu do danych przekazanych przez Użytkowników końcowych w Usługach dodatkowych oraz monitorowania, używania lub ujawniania tych danych, a także do wyłączania Kont Użytkowników końcowych w tych Usługach dodatkowych. Szkoła powiadomi swoich Użytkowników końcowych o jego możliwościach do wykonywania wspomnianych działań.
W sytuacji, gdy ma to zastosowanie, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników końcowych zawartych w Usługach dodatkowych w domenie Szkoły firma Google jest podmiotem przetwarzającym dane, a Szkoła jest podmiotem kontrolującym te dane.
Google świadczy usługi pomocy technicznej dla Użytkowników końcowych wyłącznie za pośrednictwem Centrum pomocy Google.pl, które jest dostępne pod adresem www.google.pl/support/ lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
Wszelkie pytania i zażalenia użytkownik końcowy ma prawo kierować do Szkoły, w szczególności do jego Administratora Usług Internetowych – kontakt zsp2@zsp2zyrardow.pl lub poprzez system pomocy dostępny na stronie internetowej szkoły www.zsp2zyrardow.pl

§ 3

Użytkownik końcowy ustawiając swoje własne hasło przy pierwszym logowaniu oraz akceptując regulaminy Google:
Warunki korzystania z usług Google oraz  Politykę prywatności Google
akceptuje również niniejszy Regulamin świadczenia usług w oparciu o usługę Google Apps dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkół Publicznych nr w Żyrardowie